Skip to content

Allmänna Villkor

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor reglerar villkoren för fysisk eller juridisk persons (Abonnent) abonnemang på sådana teletjänster som Abonnenten från tid till annan beställer och som tillhandahålls av Fonia AB (Leverantören) org. nr 556892-3360. Abonnenten har möjlighet att nyttja abonnemanget i den omfattning, som följer av Leverantörens vid var tid gällande samarbetsavtal med mobilnätoperatör, fastnätsoperatör, bredbandsoperatör, IP-telefonioperatör eller liknande (hädanefter benämnt med ”telekom-nätoperatör”) i Sverige och utomlands. Abonnemanget omfattar de tjänster som Abonnenten beställer vid ingående av Abonnemangsavtal eller vid efterbeställning.

 

Användning av utrustning

Abonnent svarar för att utrustning, som ansluts till telekom-nätet, uppfyller de krav som gällande lagstiftning från tid till annan föreskriver. Vid misstanke om att utrustningen orsakar störningar i telekom-nätet, skall Abonnent hålla utrustningen tillgänglig för undersökning. Abonnenten är skyldig att på uppmaning därom omedelbart stänga av utrustning som stör teletrafik. Anslutningen till telekom-nätet får inte utnyttjas på ett sätt som medför att Leverantören eller annan förorsakas avsevärda olägenheter. Abonnent får ej använda utrustning eller abonnemang som gränssnitt för samtrafik, ej heller vidareförsälja trafik, eller i s.k. SIM-boxar eller SIM-Gateways. Abonnemang får endast användas i typgodkända terminaler. Leverantören ansvarar ej för skada som orsakats av terminaler pga. användandet av Leverantörens abonnemang. Leverantören äger rätt att spärra abonnemang om misstanke finns för olägenheter eller att abonnemang används av obehörig. Abonnent har ej rätt till ersättning för tid då abonnemang varit spärrat. På begäran från Polismyndighet har Leverantören rätt att stänga av abonnemang.

 

3. Begränsningar och avbrott i tjänsterna
3.1 Nätverket och dess täckning har vissa begränsningar varför tillgängligheten ibland kan vara otillfredsställande. Aktuella täckningskartor och normalhastigheter hittar du på www.Fonia.se. Angiven normalhastighet (för 3G respektive 4G) är ett beräknat genomsnitt för hela Nätverket och inte en garanti om viss hastighet. För att hindra säkerhetsbrister och säkerställa en bra kundupplevelse kan vissa begränsningar och styrning av trafik i Nätverket förekomma, t.ex. att vissa portar stängs, att nödsamtal ges företräde, och nedladdning av stora datamängder påverkas.
3.2 Det kan finnas situationer då Tjänsterna inte är kontinuerligt tillgängliga eller då kvalitet, hastighet och kapacitet påverkas. Sådana fall är t.ex. (a) när vi behöver uppgradera, underhålla eller utföra annat arbete på Nätverket eller Tjänsterna; (b) vid Roaming; (c) om Produkten är av en modell som inte stödjer Tjänsterna i fråga; (d) på grund av omständigheter som ligger utanför Fonias kontroll t.ex. förhållanden som har att göra med Produkten, kapacitetsbrister, avstånd till basstation, avbrott i tjänster från Fonias underleverantörer eller andra operatörer, fel i andra kommunikationsnätverk, antalet användare som använder tjänsterna, trafikmängd, väderproblem eller radioskugga p.g.a. bebyggelse eller geografisk struktur såsom terräng, tunnlar eller andra fysiska hinder. Att Tjänsterna inte fungerar tillfredsställande p.g.a. omständigheterna a)-d) utgör inte ett fel.


Abonnemangsavtalet

Abonnentens rätt att nyttja abonnemanget regleras av dessa allmänna villkor, som utgör del av abonnemangsavtalet. Abonnent skall bekräfta abonnemangsavtalet genom att underteckna och återsända avtalet, eller muntligen acceptera avtalet genom en ljudinspelning, som tillhandahålls av Leverantören genom återförsäljare, partners eller av Leverantören direkt. Abonnenten är betalningsansvarig för samtliga avgifter enligt abonnemangsavtalet. Abonnemangsavtal anses ingånget när Leverantören godkänt Abonnents beställning, som skall ha upprättats på formulär eller ljudinspelning tillhandahållet av Leverantören. Rätten att använda abonnemanget regleras av det undertecknade abonnemangsavtalet inklusive dessa allmänna villkor samt vid var tid gällande prislista. I de fall kreditbedömning av Abonnent genomförs, vilket bl.a. innebär att kreditupplysning kan komma att inhämtas, kan Abonnent komma att ombes att inom viss tid ställa säkerhet för fullgörandet av sina åtaganden enligt abonnemangsavtalet. Besked om att Abonnents beställning av abonnemang inte godkänts, lämnas skriftligen av Leverantören till innehavaren av tillfälligt abonnemang på den adress som angivits på förstasidan vid tecknandet. Abonnent är skyldig att underrätta Leverantören om varje förändring av angiven adress. Abonnenten anses ha mottagit fakturor och meddelanden rörande abonnemanget sju (7) dagar efter avsändande per post skett till den adress Abonnenten har uppgett. Abonnenten svarar för att alla användare av abonnemanget känner till dessa allmänna villkor.

Byte av abonnemangsform

Det är inte tillåtet att byta abonnemangsform under särskild bindningstid. Såvida inte särskild överenskommelse träffas med Fonia AB.

 

SIM-kort

Personliga koder till SIM-kort ansvarar abonnent för att de inte kommer i besittning av obehörig. Om Abonnenten förlorar kort eller på annat sätt skadar kort så att det blir obrukbart ska Leverantören meddelas utan dröjsmål. Leverantören ansvarar för att kort blir spärrade och skickar ut nya kort och koder till kunds folkbokföringsadress, eller sådan annan adress kund skriftligen underrättat Leverantören om. Abonnent debiteras för nytt kort enligt aktuell prislista. Kort kan bli obrukbara eller vara obrukbara av tekniska skäl, även om abonnent uppfyller sina åtaganden. Leverantören ska omgående och utan dröjsmål meddelas om detta och skicka ut nya kort utan kostnad till Abonnenten. Abonnent är ansvarig för att upptäcka fel i SIM-kort inom skälig tid från det att korten borde eller kan antas att de borde ha kommit Abonnent tillhanda. Abonnenten äger inte rätt till någon extra ersättning för att kort varit obrukbart.

 

Fonias behandling av personuppgifter.

Fonia AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar således för behandlingen av dina personuppgifter.
Leverantören avser att behandla uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer m.m. beträffande Abonnenten *för att kunna fullfölja det avtal kund ingått med leverantören, *för att fullfölja rättslig förpliktelse enligt gällande lagstiftning t.ex. bokföringslagen, *efter samtycke. Uppgifter om Abonnenten behandlas dock inte för marknadsföringsändamål om Abonnenten motsätter sig det eller återkallas sitt samtycke. Uppgifterna samlas in genom dina kontakter med oss, t.ex. kontakt med vår kundservice eller tecknande av avtal. Uppgifterna sparas normalt under hela den tid ni är kund hos oss och upp till 24 månader därefter. Abonnenten har rätt att begära att uppgifter beträffande Abonnenten rättas. Abonnenten har också rätt att kostnadsfritt en gång per år begära ett registerutdrag för att kontrollera vilka uppgifter som finns registrerad. Abonnenten har även rätt att få sina uppgifter raderade samt rätt till dataportabilitet för att få sina uppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt att använda sådana personuppgifter på annat håll. Begäran om rättelse eller information skall sändas skriftligen till Fonia AB, Box 477, 75106 Uppsala. För att SOS Alarm ska kunna lokalisera och positionera var du befinner dig måste du använda en mobiltelefon med SIM-kort när du ringer. Lokalisering och positionering fungerar inte om du använder en mobiltelefon utan SIM-kort.

 

Överlåtelse av abonnemangsavtalet

Abonnent får inte överlåta abonnemangsavtalet utan att först ha inhämtat Leverantörens skriftliga godkännande därtill. Överlåtelsen skall ske skriftligen och undertecknas av den som innehar abonnemanget och den som skall överta det och överlåtelsen genomförs när Leverantören fått del av denna skriftliga bekräftelse (Överlåtelsetidpunkten). Ny abonnemangstagare ansvarar fullt ut för samtliga betalningsförpliktelser avseende abonnemanget, oavsett när i tiden dessa uppstod. Leverantören har rätt att överlåta avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje man som förvärvat den verksamhet som tillhandahållit tjänsten. Vidare har Leverantören rätt att överlåta eller pantsätta fordran enligt detta abonnemangsavtal till annan.

 

Abonnentens betalningsansvar

För anslutningen till Fonia AB och användningen av telekom-nätet och beställda teletjänster, är Abonnenten skyldig att betala ersättning enligt vid var tid gällande prislista. Abonnenten informeras om ändrade priser senast trettio (30) dagar före ikraftträdandet av ändringen. Meddelande om att abonnent inte vill ändra i sina fasta abonnemangspriser ska ha kommit Leverantören tillhanda inom 30 dagar från det att Leverantören aviserade prisförändringen. Meddelandet ska skickas skriftligen med brev till Leverantörens adress. Nyttjas abonnemang över eventuellt fastställt Kreditbelopp är Abonnenten skyldig att vid anfordran genast betala det överskjutande beloppet. Kreditbeloppet kan efter omprövning ändras. Leverantören har rätt att debitera en faktureringsavgift för alla fakturor, vid var tid gällande prislista.

 

Betalning

Abonnenten skall betala ersättning för nyttjande av abonnemanget enligt faktura. Sista betalningsdag anges i fakturan. Betalning skall göras i svensk valuta till i fakturan angivet bank- eller postgiro konto. Betalningen anses fullgjord när pengarna kommit in på kontot. Sker betalningen på annat sätt än med bifogat inbetalningskort, skall referensnumret anges. Sker inte detta anses betalningen fullgjord när Leverantören haft skälig tid att avräkna betalningen mot fakturan. Vid dröjsmål med betalning utgår

påminnelseavgift och ersättning för inkassokostnad samt dröjsmålsränta enligt lagInvändning mot faktura skall framställas inom skälig tid. Har Abonnenten inom skälig tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Leverantören medge anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess tvisten är slutligt avgjord. Otvistligt belopp skall dock betalas senast på angiven förfallodag. Dröjsmålsränta utgår på den del av det tvistiga beloppet som Abonnenten slutligen skall betala. Leverantören äger rätt att debitera för trafik och andra kostnader upp till den tid som anges i lag efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Dröjer Abonnenten med betalning, trots påminnelse med uppmaning om omedelbar betalning samt information avseende avstängning av tjänsterna om betalning ej erläggs snarast, har Leverantören rätt att stänga av Abonnenten från nyttjande av abonnemang till dess att full betalning erlagts. Att tjänsten avbryts ska inte hindra dig från att ringa nödsamtal eller andra avgiftsfria samtal. Vid upprepade dröjsmål har Leverantören rätt att omedelbart stänga av Abonnenten från nyttjande av abonnemang till dess att full betalning erlagts. Leverantören äger dessutom rätten att fakturera samtliga upplupna avgifter och andra debiteringar för alla abonnemang och eller åtaganden som abonnent har registrerade hos leverantören, i de fall Leverantören har aviserat om detta och dröjsmål med betalningen är väsentligt. Abonnenten äger ej rätt till reducering av avgifter pga. avstängt abonnemang. Abonnemangsavgifter faktureras i förskott och samtalsavgifter i efterskott. Vid portering (nummerflytt) registrerar Fonia AB ett abonnemang med ett tillfälligt mobilnummer som bara gäller tills det att porteringen har blivit genomförd, det tillfälliga numret är aktiverat och det går att ringa med. Kunden är alltid betalningsansvarig från den dagen abonnemanget registreras, oavsett vilken dag numret porteras in.

 

Pantsättning

Abonnemangsavtalet är pantsatt till Svea Ekonomi AB. Betalning av fordringar – av vad slag det vara må – som har sin grund i detta avtal kan med befriande verkan därför bara göras till Svea Ekonomi AB och de konton som Svea Ekonomi AB anvisar.

 

Abonnents åtagande, ansvar för SIM-kort

Abonnenten tilldelas ett SIM-kort och därtill hörande koder, som efter aktivering ger Abonnenten tillgång till de tjänster som från tid till annan omfattas av Fonia. Det åligger Abonnenten att vara aktsam om SIM-kortet så att det ej skadas och hantera SIM-kortet och koder på ett sådant sätt att kortet inte kan användas av någon obehörig. Detta innebär t.ex. att koderna inte får förvaras tillsammans med SIM-kortet eller på annat sätt som gör det möjligt för obehörig att få kännedom om koderna. Abonnenten är ensamt ansvarig för nyttjandet av abonnemanget om Abonnenten valt att frånkoppla användningen av koder. Abonnenten är ansvarig för Leverantörens kostnader som uppkommer på grund av vårdslös hantering av SIM-kortet. Abonnenten skall genast anmäla förlust av SIM-kortet till Leverantörens kundtjänst. Efter sådan anmälan skett ansvarar Abonnenten inte för betalning av avgifter för samtalskostnader hänförligt till abonnemanget. Abonnentens betalningsansvar avseende fasta avgifter för abonnemanget kvarstår dock oförändrat. Leverantören ersätter förlustanmält SIM-kort mot vid var tid gällande avgift för att täcka Leverantörens självkostnad.

 

Uppgifter om abonnenten

Abonnenten tilldelas ett telefonnummer för identifikation av abonnemanget. Telefonnummer kan ej skyddas vid SMS. Tilldelat telefonnummer eller annan identifikation kan ändras om det är påkallat av tekniska, underhållsmässiga eller driftmässiga skäl. Abonnenten meddelas i sådant fall i god tid.

 

Ångerrätt

Kunden har rätt att frånträda Avtalet om det har ingåtts på distans genom att meddela Fonia AB detta inom fjorton (14) dagar från den dag då Kunden mottog lagstadgad information om Avtalet och sin ångerrätt enligt Lag 2005:59 om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kunden har alltid fjorton (14) dagar på sig att utnyttja sin ångerrätt från dagen för Avtalets ingående eller tidigast den dag då lagstadgade information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler kommit Kunden tillhanda. Kunden är enligt lag skyldig att styrka att ångerrätten utövats inom ångerfristen. Kund som vill nyttja sin ångerrätt kan använda Konsumentverkets standardblankett som finns på www.konsumentverket.se. Kunden anses ha utövat sin ångerrätt den dag då kund avsände eller lämnade meddelande därom till Fonia AB. Vänligen observera att ångerrätten inte gäller företag.

 

Avdrag

Har abonnemanget inte kunnat användas på grund av ett fel i telekom-nätet, vilket omöjliggjort förbindelse, har Abonnenten rätt att få avdrag på faktura i förhållande till felets varaktighet räknat från den tidpunkt felet anmälts till Leverantörens kundtjänst. Anmälan skall göras inom skälig tid från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Avdrag görs med den del av månadsavgiften som enligt avtalet skulle ha utgått under denna tid. Belopp som understiger 50 kronor under aktuell fakturaperiod dras inte av. Avdrag enligt denna punkt gäller istället för skadestånd på grund av att abonnemanget inte kunnat användas.

 

Skadestånd

Abonnenten skall framställa krav på ersättning för skada, som uppkommit till följd av innehavet av abonnemanget, till Leverantörens kundtjänst. Krav på skadestånd skall framställas inom skälig tid efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Framställs inte krav inom skälig tid förlorar Abonnenten rätten att göra kravet gällande. Abonnenten har rätt till skälig ersättning för direkt eller indirekt skada som uppkommer vid normalt nyttjande och som Leverantören, eller någon för vilken Leverantören svarar för, orsakat genom grov vårdslöshet. Har Abonnenten eller annan användare av abonnemanget använt utrustning i strid med punkt 2, är Abonnenten ansvarig för skada som därigenom uppkommer. Abonnent är skyldig att hålla Leverantören skadelös för all skada som Leverantören åsamkas med anledning av Abonnentens, eller annan abonnemangsanvändares, nyttjande av abonnemanget i strid med dessa Allmänna Villkor.

 

Force Majeure

Part är befriad från skadestånd och andra påföljder, om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter utanför parts kontroll, vilka part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, och som inte orsakats genom parts vårdslöshet. Såsom befriande omständighet anses bl.a. upplopp, strejk, sabotage, skadegörelse, eldsvåda, blixtnedslag, naturkatastrof, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, avbrott i elförsörjning, eller annan liknande händelse för vilken part inte svarar.

 

Avstängning

Abonnemang kan tillsvidare stängas av för såväl utgående som inkommande telemeddelande om Abonnenten:  1) underlåter att inom angiven tid vidta annan rimlig åtgärd som krävs för anslutning av Abonnenten till telekom-nätet,  2) inte vidtar åtgärder för att avhjälpa störning eller olägenhet i enlighet med punkt 2,  3) efter inkasso därom inte erlägger betalning enligt faktura,  4) ställer in betalningarna, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd,  5) begår väsentligt avtalsbrott, 6) under perioden då abonnemanget är tillfälligt, nyttjar det utöver fastställt Kreditbelopp,  7) inte anmäler förlust av SIM-kort enligt punkt 7 eller  8) lämnar oriktiga personuppgifter. Om

förutsättning för avstängning inte längre föreligger skall anslutningen på Abonnentens begäran öppnas mot särskild avgift.

 

Avtalsperiod och uppsägning av abonnemangsavtal

Abonnenten äger rätt att när som helst säga upp abonnemanget med iakttagande av 30 dagars uppsägningstid såvida inte annat avtalats. Abonnemanget upphör att gälla snarast efter uppsägningen eller vid den senare tidpunkt Abonnenten anger, bryts avtalet i förtid blir Abonnenten debiterad för resterande bindningstid. Stängs abonnemanget enligt punkt 16 äger Leverantören rätt att säga upp abonnemanget till omedelbart upphörande. I övriga fall äger Leverantören rätt att säga upp abonnemanget med iakttagande av sex (6) månaders uppsägningstid. Om Leverantören säger upp abonnemanget på grund av Abonnentens brott mot villkoren under den särskilda bindningstiden debiteras resterande månadsavgifter och brytavgift för uppsägning. 

 

Villkorsändring

Dessa allmänna villkor och särskilda villkor kan ändras tidigast 30 dagar efter det att meddelande om ändring gjorts allmänt tillgänglig. Pris eller avgift för abonnemang eller samtal som gäller för de olika abonnemangsformerna och tjänsterna får ändras tidigast 30 dagar efter det att meddelande om ändringen gjorts allmänt tillgänglig.

 

Tvist

Tvist skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna inte kan enas skall tvisten slutligen avgöras av allmän domstol enligt svensk lag. Konsument kunder kan även få en tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut skall följas av båda parter.